Blue Zone Sandbox

การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65) ✈️

การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565) ✈️ 📌 หลักเกณฑ์ เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และได้รับอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง เดินทางมาได้จากทุกประเทศ/ พื้นที่ 📌 เอกสารประกอบกา …

การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65) ✈️ อ่านเพิ่มเติม

Blue Zone Sandbox : พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด

ความหมายของพื้นที่สีฟ้า มาตรการป้องกันสำหรับพื้นที่สีฟ้า หลักเกณฑ์พิจารณาการเปิดพื้นที่สีฟ้าเพื่อการท่องเที่ยว แนวทางการรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นที่ Tourist Journey map

Scroll to Top