การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65) ✈️

Spread the love

การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565) ✈️

 • 📌 หลักเกณฑ์
  • เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และได้รับอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง
  • เดินทางมาได้จากทุกประเทศ/ พื้นที่
 • 📌 เอกสารประกอบการลงทะเบียน
  • 1) หนังสือเดินทาง
  • 2) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
   • 2.1) อายุ 12-17 ปี ได้รับวัคซีน 1 เข็ม ถือว่าฉีดวัคซีนครบ
   • 2.2) อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนต้องลงทะเบียนและเดินทางพร้อมผู้ปกครอง
  • 3) หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+ / AQ จำนวน 1 วัน (วันที่เดินทางมาถึง) และค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง ชุดตรวจ ATK self-test 1 ชุด และพาหนะรับส่งจากสนามบิน
  • 4) กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ
   • 4.1) ผู้มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีประกัน
   • 4.2) ชาวต่างชาติสามารถใช้เอกสารประกันสังคมหรือเอกสารรับรองจากนายจ้าง/ หน่วยงานในไทยแทนได้
 • 📌 ขั้นตอน
  • 1) ลงทะเบียนบนระบบ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th/
   *ใช้เวลาพิจารณา 3-7 วัน
  • 2) ก่อนเข้าประเทศไทย : ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ผลตรวจภายใน 72 ชม. (ก่อนเดินทาง)
  • 3) เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย : ผ่านจุดตรวจ และเดินทางไปยังโรงแรมด้วยพาหนะโรมแรมในรูปแบบ sealed route (ดำเนินการโดยโรงแรม)
  • 4) ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ในวันแรกและรอผลตรวจที่โรงเรม
  • 5) ตรวจ ATK self-test ในวันที่ 5-6 และรายงานผลตรวจผ่านช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

…………………………………………..

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

…………………………………………..…………………………………………..

Entry Scheme into Thailand through TEST AND GO (Revised measures effective from 1st March 2022) ✈️

 • 📌 ELIGIBILITY
  • 1) Fully vaccinated (received at least 14 days prior to departure)
  • 2) Travelers from all countries/territories
 • 📌 REQUIRED DOCUMENTS
  • 1) Passport
  • 2) Certificate of Vaccination
   • 2.1) Aged 12-17 may be vaccinated with only 1 dose of vaccination
   • 2.2) Unvaccinated children aged under 18 must register and travel with their parent or legal guardian
  • 3) Paid SHA Extra+ / AQ Hotel booking confirmation for 1 day including the fee for 1 RT-PCR test, 1 ATK self-test kit and airport transfer
  • 4) Insurance with minimum coverage of 20,000 USD for medical expenses
   • 4.1) Not required for Thai nationals or foreign nationals who have Thai social security / confirmation letters from employer in Thailand
 • 📌 STEPS
  • 1) Register on Thailand Pass at https://tp.consular.go.th/
   *Processing time is 3-7 days
  • 2) Prior to departure, obtain RT-PCR test result issued within 72 hours before departure
  • 3) Upon arrival in Thailand, pass through designated checkpoints before proceeding to your hotel via a sealed-route (airport transfer arranged by hotel)
  • 4) Undergo a RT-PCR test and wait for test result at your hotel
  • 5) Take ATK self-test on Day 5-6 and report the test result as instructed by the Ministry of Public Health

…………………………………………..

Source : https://www.facebook.com/100064772884025/posts/322538256581935

Scroll to Top