มาตรการเดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป

Spread the love

 • 📢 มาตรการเดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
 • 🔶 ผู้มีสัญชาติไทย
  • ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass
  • เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อมาถึง
  • ต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หรือหากไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบ ให้แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
  • สามารถเดินทางเข้าได้ ณ จุดผ่านแดนถาวรทุกจุด (สำหรับผู้เดินทางเข้าทางบก)
 • 🔶 ชาวต่างชาติ
  • ลงทะเบียน Thailand Pass
  • แนบเอกสาร ได้แก่
  • หนังสือเดินทาง
  • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หรือหากไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบ ให้แนบผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
   • หลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทยในวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือหลักฐาน / หนังสือรับรองอื่น ๆ)
  • ได้รับ QR Code ภายใน 1-2 ชั่วโมง
  • สายการบินและด่านควบคุมโรคฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสาร

…………………………………………………

📢 Entry Measures into Thailand (effective from 1 June 2022 onwards)

 • 🔶 Thai nationals
  • Thailand Pass not required
  • Enter Thailand without quarantine nor COVID-19 test upon arrival
  • Must present a certificate of vaccination or if unvaccinated / not fully vaccinated, an RT-PCR / Professional ATK COVID-19 test result issued within 72 hours before departure
  • Can enter Thailand via every border checkpoint (for land travel)
 • 🔶 Foreign nationals
  • Register on Thailand Pass
  • Attach documents, as follows:
   • Passport
   • Certificate of vaccination or if unvaccinated / not fully vaccinated, RT-PCR / Professional ATK COVID-19 test result issued within 72 hours before departure
  • Proof of Medical Treatments Coverage (minimum coverage 10,000 USD)
  • Receive Thailand Pass QR Code within 1-2 hours
  • Airlines and Disease Control Officers will check your documents

…………………………………………………

Scroll to Top