มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ✈️

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ✈️

 • 🔴 SANDBOX 🔴
  • พำนักในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลา 7 วัน จึงสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้
  • พื้นที่ Sandbox ปัจจุบัน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่าและเกาะพะงัน)
 • 📌 เงื่อนไขผู้เดินทาง
  • 1) หนังสือเดินทาง
  • 2) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกําหนด
  • 3) หลักฐานการจองโรงแรม SHA Extra + / AQ 7 วันพร้อมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้งและรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม
  • 4) เอกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 USD (ยกเว้นบุคคลสัญชาติไทย)
  • 5) ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ยกเว้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี)
  • 6) วีซ่า (ถ้าจําเป็น)
 • **ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครอง (ยกเว้นกรณีอายุ 12-17 ปีที่ได้รับวัคซีนแล้ว 1 เข็มสามารถเดินทางโดยลําพังได้)
 • 🔴 ALTERNATIVE QUARANTINE (AQ) 🔴
  • กักตัว 7 วัน สําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกําหนด
  • กักตัว 10 วันสําหรับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบตามข้อกำหนด
 • 📌 เงื่อนไขผู้เดินทาง
  • 1) หนังสือเดินทาง
  • 2) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกำหนด (กรณีกักตัว 7 วัน)
  • 3) หลักฐานการจองโรงแรม AQ 7/10 วันพร้อมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้งและรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม
  • 4) เอกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 USD (ยกเว้นบุคคลสัญชาติไทย)
  • 5) ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ยกเว้นบุคคลสัญชาติไทยและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี)
  • 6) วีซ่า (ถ้าจําเป็น)
 • ** กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางด้วยตัวเองจะต้องแนบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 1 เข็มเพื่อให้ได้รับสิทธิ์กักตัว 7 วัน
 • 🔺 หมายเหตุ 🔺
  • ผู้เดินทางที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 22 ธ.ค. 2564 รัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2
  • ผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2564 จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าตรวจ RT-PCR ด้วยตัวเอง

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2565

________________________________________

ENTRY MEASURES FOR THAILAND EFFECTIVE FROM 11 JANUARY 2022 ✈️

 • 🔴 SANDBOX 🔴
  • Stay in Sandbox area for 7 days before being permitted to travel to other parts of Thailand
  • Current Sandbox areas include Phuket, Krabi, Phan-Nga and Surat Thani (Koh Samui, Koh Tao and Koh Phangan).
 • 📌 Required Documents
  • 1) Passport
  • 2) Certificate of Vaccination
  • 3) Pre-paid 7 days SHA Extra+ / AQ hotel reservation confirmation including the fee for 2 RT-PCR tests and airport pick-up
  • 4) Insurance policy with minimum coverage of 50,000 USD (not required for Thai nationals)
  • 5) COVID-19 RT-PCR test result issued within 72 hours before departure (not required for travellers aged under 6)
  • 6) Visa (if required)
 • ** Travellers aged below 18, if unvaccinated, must travel with parents/guardian. Aged 12-17 and received 1 (one) dose of vaccination, may travel unaccompanied.
 • 🔴 ALTERNATIVE QUARANTINE (AQ) 🔴
  • 7 days quarantine for fully vaccinated travellers
  • 10 days quarantine for not-fully vaccinated travellers
 • 📌 Required Documents
  • 1) Passport
  • 2) Certificate of Vaccination (for 7 days quarantine)
  • 3) Pre-paid AQ hotel reservation confirmation including the fee for 2 RT-PCR tests for 7/10 days and airport pick-up
  • 4) Insurance policy with minimum coverage of 50,000 USD (not required for Thai nationals)
  • 5) COVID-19 RT-PCR test result issued within 72 hours before departure (not required for travellers aged under 6 and Thai nationals)
  • 6) Visa (if required)
 • ** Travellers aged below 18 who are travelling unaccompanied must submit proof of 1 (one) dose of vaccination to be eligible for 7 days quarantine.
 • 🔺 NOTE 🔺
  • For applicants who have registered prior to 22 December 2021, the Thai Government will subsidize the cost for the second RT-PCR lab test
  • Applicants applying from 22 December 2021 onwards must pay for this cost by themselves

This information has been updated on 14 January, 2022.

Scroll to Top
Send this to a friend