คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 25/2564

Spread the love

เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20)

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

📖 ดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/313/T_0024.PDF

——————————————————————————

ขอบคุณข้อมูลจาก www.mratchakitcha.soc.go.th

Scroll to Top