คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 1/2565 และ 2/2565

Spread the love

🏛 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41)

ดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/005/T_0046.PDF

…………………………………….

🏛 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 1/2565

เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมและพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/005/T_0058.PDF

…………………………………….

🏛 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 2/2565

เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 21)

ดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/005/T_0059.PDF

…………………………………….

ขอบคุณข้อมูลจาก www.mratchakitcha.soc.go.th

Scroll to Top