24 จุดเช็กอิน…ยะลา

Spread the love

“ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน”

คำว่า “ยะลา” แปลว่า “แห” ในสมัยสุโขทัยจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ ยะลาเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลปัตตานี ล่วงเลยมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ปรับปรุงการปกครองเป็นแบบเทศาภิบาล แยกออกเป็น 7 หัวเมือง ได้แก่ เมืองปัตตานี เมืองสายบุรี เมืองหนองจิก เมืองยะหริ่ง เมืองระแงะ เมืองรามัน และเมืองยะลา ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลปัตตานี เมืองยะลาจึงถูกยกเป็นจังหวัด

ยะลาเป็นเมืองชายแดนภาคใต้ ที่มีความน่าสนใจทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชนต่างเชื้อชาติ ทั้งไทย จีน และมุสลิม ตัวเมืองยะลามีการวางผังเมืองที่เป็นระเบียบเรียบร้อย แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา อำเภอรามัน อำเภอกรงปินัง อำเภอยะหา อำเภอกาบัง อำเภอบันนังสตา อำเภอธารโต และอำเภอเบตง ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับรัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย

ตามมาทำความรู้จัก 24 สิ่งที่ต้องห้ามพลาดของจังหวัดยะลากัน

1. ศาลหลักเมืองยะลา

ศาลหลักเมืองยะลาเป็นที่สักการบูชาและเคารพนับถือของชาวจังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยอดเสาหลักเมืองให้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2505 สร้างด้วยแก่นไม้ชัยพฤกษ์ พระเศียรยอดเสาเป็นรูปพรหมจตุรพักตร์และเปลวไฟ บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะ จัดตกแต่งสวนได้อย่างสวยงามและร่มรื่น มีการจัดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองในเดือนพฤษภาคมของทุกปี

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่กลางวงเวียนหน้าศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/3W1TAuJAY4WSvELE6

2. วัดคูหาภิมุข

ปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้ เช่นเดียวกับพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แสดงถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในบริเวณนี้มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย

บริเวณวัดร่มรื่น มีธารน้ำไหลผ่านบันไดขึ้นไปยังปากถ้ำ มีรูปปั้นยักษ์ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “เจ้าเขา” สร้างโดยช่างพื้นบ้านเมื่อ พ.ศ. 2484 ภายในถ้ำมีลักษณะคล้ายห้องโถงใหญ่ ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ ความยาว 81 ฟุต 1 นิ้ว สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยศรีวิชัย ราวปี พ.ศ. 1300 เชื่อกันว่าเดิมเป็นปางนารายณ์บรรทมสินธุ์ เพราะมีภาพนาคแผ่พังพานปรกพระเศียร ต่อมาจึงได้ดัดแปลงเป็นพระพุทธไสยาสน์แบบหินยาน และยังมีปล่องที่เพดานถ้ำ ที่เมื่อยามแสงแดดส่องลงมาในโถงถ้ำจะดูงดงามมาก

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/NAqwhFhHVAAgDLga7

3. มัสยิดกลางยะลา

เป็นมัสยิดใหญ่ประจำจังหวัด มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “มัสยิดเราฎอตุลยันนะห์” สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2527 เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สอดแทรกเส้นกรอบทรงสุเหร่าไว้ได้อย่างกลมกลืน ด้านหน้าเป็นบันไดกว้าง 30 ขั้น ทอดยาวสู่ลานชั้นบน ลักษณะหลังคาทรงสี่เหลี่ยมมีโดมใหญ่อยู่ตรงกลาง

(การเที่ยวชมมัสยิด ควรสำรวมและแต่งกายสุภาพ)

ที่ตั้ง : ถนนสิโรรส บ้านตลาดเก่า อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/HTGUaXEvGUh3RC3g8

4. เขื่อนบางลาง

เป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอเนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้ที่สร้างปิดกั้นแม่น้ำปัตตานี เป็นเขื่อนแบบหินทิ้งแกนดินเหนียว มีความสูง 85 เมตร สันเขื่อนยาว 422 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 1,420 ล้านลูกบาศก์เมตร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนบางลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2524 บริเวณเหนือเขื่อนมีจุดชมทิวทัศน์ ซึ่งมองเห็นทัศนียภาพของเขื่อน อ่างเก็บน้ำ และทิวเขาโดยรอบได้สวยงาม

ที่ตั้ง : บ้านบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/uWibx4FSxq1mEgMD8

5. ทะเลสาบฮาลาบาลา

มีจุดล่องเรือหลักอยู่ที่ ท่าเรือตาพะเยา อําเภอธารโต จังหวัดยะลา ใช้เวลาล่องเรือประมาณครึ่งวัน โดยเรือจะพาแวะเที่ยวชมเกาะแก่งต่าง ๆ ในทะเลสาบ เช่น เกาะทวด เกาะป็อปคอร์น บางจุดจะมีน้ำตกที่ไหลผ่านซอกหินลงมาที่ทะเลสาบ สามารถลงเล่นน้ำได้

สอบถามข้อมูล ท่าเรือตาพะเยา โทร. 08 2675 9053

ที่ตั้ง : ท่าเรือตาพะเยา ตำบลแม่หวาด อําเภอธารโต จังหวัดยะลา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/4sm353sgrfMyPN1j6

6. สะพานโต๊ะกูแช

เป็นสะพานข้ามเขื่อนบางลาง เชื่อมต่อเส้นทางจากอำเภอธารโตไปยังอำเภอเบตง เป็นจุดพักรถและชมวิวที่สวยงาม มองเห็นทัศนียภาพของเวิ้งน้ำขนาดใหญ่โอบล้อมด้วยความเขียวขจีของต้นไม้นานาชนิดแบบป่าดิบชื้นที่คงไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ เป็นจุดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในการแวะถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก

ที่ตั้ง : บนทางหลวงหมายเลข 410 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/NF5rDhz3BZTWvcKM6

7. สะพานแตปูซู

เป็นสะพานไม้ที่แขวนยึดด้วยลวดสลิง ใช้สัญจรเฉพาะจักรยานยนต์และเดินเท้าข้ามไปมาระหว่างสองฝั่งแม่น้ำปัตตานี เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาเก็บภาพเป็นที่ระลึก

ที่ตั้ง : หมู่บ้าน กม. 32 ริมทางหลวงหมายเลข 410 (เบตง-ยะลา) ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/wATdxxnZxD1DvzSM8

8. จุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

เป็นพื้นที่ตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ จึงเป็นที่มาของชื่อเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 2,038 ฟุต บนยอดเขามีอากาศเย็นสบาย สามารถชมทะเลหมอกได้ทั้งทิศตะวันออกและตะวันตก

บนเขาไมโครเวฟมีจุดชมวิว 3 จุด คือ

จุดที่ 1 สกายวอร์กอัยเยอร์เวง

จุดนี้ต้องเดินจากลานจอดรถ ระยะทาง 500 เมตร ทางเดินเป็นทางคอนกรีตอย่างดี หรือจะใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากบริเวณลานจอดรถให้ขึ้นไปส่งก็ได้ ตัวอาคารมีทั้งหมด 6 ชั้น ชั้น 1-3 เป็นทางเดินเรือนกระจก ชั้นที่ 4-6 เป็นระเบียงชมวิว มีระเบียงทางเดินยื่นออกไปจากฐานของอาคาร ปลายระเบียงเป็นพื้นกระจกใส สามารถมองเห็นด้านล่างได้ชัดเจน

อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย 40 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท

นักท่องเที่ยวต้องใส่ถุงหุ้มเท้าไปขึ้นไปชมสกายวอร์ก ค่าบริการคู่ละ 30 บาท

ที่ตั้ง : บนเขาไมโครเวฟ หมู่บ้าน กม. 32 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/NEQhx47ZQqiLaGoJA

จุดที่ 2 จุดชมทะเลหมอก ยอดเขาไมโครเวฟ

เป็นจุดชมทะเลหมอกดั้งเดิมของอัยเยอร์เวง อยู่ในบริเวณยอดเขาใกล้เสาสัญญาณ และใกล้กับสกายวอร์กอัยเยอร์เวง เป็นระเบียงชมวิวคอนกรีต มี 2 ชั้น และมีทางเดินเล็ก ๆ ลงไปยังสันเขาโล่งด้านล่าง ซึ่งบริเวณนั้นก็สามารถชมวิวได้สวยเช่นกัน
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/6MuZAqTKqa6jvF7d7

จุดที่ 3 จุดชมทะเลหมอก ทางขึ้นเขาไมโครเวฟ

จุดนี้ตั้งอยู่ในระดับต่ำลงมาจากจุดแรกประมาณ 1 กิโลเมตร มีลานจอดรถริมถนน และมีลานชมวิวเป็นแนวยาวเลียบสันเขาให้ชมวิวอยู่หลายจุด นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารให้บริการอยู่หลายร้าน
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/1PLSGuxrGSXWeQFB6

9. น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9

เดิมชื่อว่า “น้ำตกวังเวง” ต่อมาเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา เมื่อปี พ.ศ. 2542 จึงเปลี่ยนชื่อน้ำตกนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน

บรรยากาศโดยรอบน้ำตกเป็นป่าดิบชื้น อากาศเย็นสบาย น้ำตกไหลลงจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร มีทั้งหมด 5 ชั้น จากลานจอดรถต้องเดินเท้าผ่านทางเดินคอนกรีตประมาณ 300 เมตร จึงไปถึงน้ำตก

ที่ตั้ง : หมู่บ้าน กม. 32 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/VXZcU1BT6wZexzrPA

10. ยอดเขาฆูนุงซีลีปัต

จุดชมทะเลหมอกที่สามารถชมทิวทัศน์ได้แบบ 360 องศา สูงจากระดับน้ำทะเล 670 เมตร บนยอดเขาเป็นลานหินโล่ง จุคนยืนได้ไม่เกิน 100 คน สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ทะเลหมอกในยามเช้า และดาวบนฟ้าในยามค่ำคืน

การขึ้นไปยังฆูนุงซีลีปัต มีเส้นทางหลัก 2 เส้นทาง คือ

1. เส้นทางฝั่งตำบลอัยเยอร์เวง ดำเนินการโดยวิสาหกิจชุมชนทะเลหมอกฆูนุงซีลีปัต (ดูแลโดย อบต. อัยเยอร์เวง) มีบริการจัดให้นั่งรถโฟร์วีลหรือรถจิ๊บขับพาขึ้นไปบนเขา ไปยังจุดเริ่มเดินเท้า จากนั้นเดินเท้าขึ้นเขาผ่านป่าสลับกับสวนยางและสวนทุเรียนของชาวบ้านอีก 1.5 กิโลเมตร จะถึงจุดกางเต็นท์ ซึ่งเป็นลานโล่งเล็ก ๆ ในสวนยาง และหากเดินขึ้นเขาไปอีก 200 เมตร จะถึงยอดเขา สอบถามข้อมูล โทร. 08 1093 8549, 08 2265 6900 ควรโทรนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วัน

2. เส้นทางฝั่งตำบลตาเนาะแมเราะ เป็นบริการพาขึ้น-ลงเขาของชาวบ้านเจ้าของสวนยางใกล้กับจุดชมวิว จุดขึ้นโฟร์วีลอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 410 (ยะลา-เบตง) ใกล้กับด่านความปลอดภัย หมู่บ้าน กม.23 จากนั้นเดินเท้าขึ้นเขาผ่านสวนยางของชาวบ้านอีกราว 400 เมตร จะถึงจุดกางเต็นท์ และหากเดินขึ้นเขาไปอีก 200 เมตร จะถึงยอดเขา สอบถามข้อมูล โทร. 08 9595 6642, 09 3615 6998

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่รอยต่อตำบลอัยเยอร์เวงและตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/39yrwQjbrYA6eSXZ6

11. สวนสุดสยาม (สวนสาธารณะเทศบาลตำบลเบตง)

จุดเด่นของที่นี่ คือ ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองเบตง จึงเป็นจุดชมทัศนียภาพมุมกว้างของเมืองเบตง ภายในสวนร่มรื่น ประกอบด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนนก สวนสุขภาพ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ และสนามเด็กเล่น เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย

ที่ตั้ง : อยู่บนเนินเขากลางเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/WsfQgEjEv6NC1sCPA

12. หอนาฬิกาเบตง

เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองเบตง ลักษณะเป็นวงเวียนและมีหอนาฬิกาตั้งอยู่กลางวงเวียน เป็นย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญของเมืองเบตง

ที่ตั้ง : เทศบาลตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/W39S6C3FWtC4ChRx5

13. ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ตู้ไปรษณีย์ยักษ์ตู้แรกตั้งอยู่มุมถนนสุขยางค์ สี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2467 ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยคุณสงวน จิระจินดา อดีตนายไปรษณีย์โทรเลขและอดีตนายกเทศมนตรีอำเภอเบตง โดยมีวิทยุกระจายเสียงอยู่ส่วนบนของตู้ จุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่รายงานข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟังและยังใช้เป็นตู้ไปรษณีย์มาจนทุกวันนี้

ปัจจุบันได้มีการสร้างตู้ไปรษณีย์ใหม่ใหญ่กว่าเดิมที่บริเวณศาลาประชาคม ถนนสุขยางค์ มีความสูง 9 เมตร เป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ที่ตั้ง : บริเวณหอนาฬิกาเบตง เทศบาลตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/ET3E36tmnDEoSEGM6

14. สตรีตอาร์ตเบตง

เป็นภาพวาดเรื่องราวสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงสถานที่สำคัญของเบตง เพื่อสร้างความประทับใจให้ชาวเบตง รวมทั้งดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาเที่ยวเบตง

ที่ตั้ง : ถนนสายหลักและสายรองในเขตเทศบาลตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

15. อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

เป็นอุโมงค์ลอดภูเขาแห่งแรกของไทย สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 273 เมตร กว้าง 9 เมตร สูง 7 เมตร มี 2 ช่องจราจร เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544 ช่วงกลางคืนจะเปิดไฟเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร ภายในอุโมงค์มีทางเดินเท้าอยู่ริมช่องทางรถวิ่งทั้งสองฝั่ง สำหรับเดินลัดไปยังอีกฟากของอุโมงค์และชมไฟประดับได้

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ระหว่างถนนอมฤทธิ์ตัดกับถนนภักดีดำรง เทศบาลตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/Wqk8p7xE8WmiGNe58

16. รูปปั้นไก่เบตง

เป็นสวนหย่อมขนาดเล็กริมถนน มีรูปปั้นไก่เบตงทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กตั้งเรียงรายในพื้นที่สวน เป็นอีกหนึ่งจุดเช็กอินถ่ายรูปที่ไม่ควรพลาด

ที่ตั้ง : ใกล้กับอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เทศบาลตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/ziMrkWMNki3U8T2MA

17. พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง

เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวเมืองเบตงในอดีต มีพื้นที่จัดแสดง 2 ชั้น ชั้นล่างจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้โบราณ ชั้นบนจัดแสดงรูปภาพในอดีตและสถานที่น่าสนใจของเบตง และหากขึ้นไปชั้น 3 ซึ่งเป็นหอคอย สามารถชมวิวเมืองเบตงได้อย่างกว้างไกล

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. (ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์) ไม่เสียค่าเข้าชม

ที่ตั้ง : ถนนรัตนกิจ เทศบาลตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/cWujmEkecYKvffZv7

18. วัดพุทธาธิวาส

เป็นวัดพุทธที่สวยงามตั้งเด่นสง่าอยู่บนเนินเขา พระประธานในอุโบสถคือรูปเหมือนหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดขนาดเท่าองค์จริง ภายในวัดประดิษฐาน พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ก่อสร้างแบบศรีวิชัยประยุกต์ สีทองอร่าม มีความสูง 39.9 เมตร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา จากบริเวณลานเจดีย์จะมองเห็นทัศนียภาพของวัดและเมืองเบตงในอีกมุมที่สวยงาม

นอกจากนี้ ภายในวัดยังประดิษฐาน พระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์สุพพิธาน เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ หล่อมาจากประเทศจีน เป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญในพระพุทธศาสนาประจำเมืองเบตง

ที่ตั้ง : ถนนรัตนกิจ เทศบาลตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/aY8fmvp6uR54hSik6

19. หมุดหลักชายแดนเบตง

หมุดหลักกิโลสุดท้ายชายแดนด้ามขวานไทย จุดนี้อยู่บริเวณเดียวกันกับป้ายใต้สุดสยาม อยู่บริเวณด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย เป็นจุดสิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 410 (ยะลา-เบตง) โดยฝั่งตรงข้ามกับอำเภอเบตง คือ รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย

ที่ตั้ง : จุดสิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 410 (ยะลา-เบตง) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/tyyDeJdsXQfCjxEb8

20. สวนหมื่นบุปผา (สวนไม้ดอกเมืองหนาว)

สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งดงามด้วยดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง ไม่ว่าจะเป็นแอสเตอร์ ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ กุหลาบ พีค็อก เยอบีร่า ลิลลี่ แกลดิโอลัส ตุ้มนางฟ้า และอีกหลายสายพันธุ์ มีร้านอาหารและที่พักให้บริการในพื้นที่เดียวกัน

เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.30 น.

ที่ตั้ง : หมู่บ้านปิยะมิตร 2 ตำบลตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/PBa7vdWCaM9m9Axh8

21. หมู่บ้านปิยะมิตร (อุโมงค์ปิยะมิตร)

ในหมู่บ้านเป็นที่ตั้งของอุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ขุดด้วยแรงงานคนที่มีคดเคี้ยวเข้าไปในภูเขา ยาว 1 กิโลเมตร กว้าง 50-60 ฟุต มีทางเข้าออกหลายทาง เดิมเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (เขต 2) ใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและเป็นแหล่งสะสมเสบียง ด้านนอกอุโมงค์จัดนิทรรศการแสดงภาพประวัติศาสตร์ รวมทั้งวิถีการดำเนินชีวิตภายในป่า

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-16.30 น.
อัตราค่าเข้าชม คนละ 40 บาท
สอบถามข้อมูล โทร. 0 7337 8055

ที่ตั้ง : บ้านปิยะมิตร 1 ตำบลตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/ng5Ug4qbB3HwfUuKA

22. บ่อน้ำร้อนเบตง

พื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขา เป็นน้ำร้อนธรรมชาติที่ผุดขึ้นมาจากผิวดิน มีบ่อแช่ตัวและแช่เท้า โดยนำน้ำแร่ร้อนจากบ่อดั้งเดิมมาผสมกับน้ำอุณหภูมิปกติ จนมีระดับความร้อนที่ร่างกายสามารถลงไปแช่ได้ เชื่อกันว่าการแช่น้ำแร่ร้อนจะสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยและรักษาโรคผิวหนังได้

นอกจากบ่อแช่ตัวและแช่เท้าแล้ว ยังมีบ่อสำหรับต้มไข่ให้สุกได้ภายใน 7 นาทีอีกด้วย ในบริเวณบ่อน้ำร้อนมีร้านค้า ห้องน้ำ และที่พักบริการ สำหรับบ่อแช่เท้าจะเปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่ตั้ง : หมู่บ้านจะเราะปะไร ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/hYUTXSEVM1funybu5

23. บ่อน้ำร้อนนากอ

เป็นแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดจากความร้อนใต้ภิภพ มีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งใน ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีการบริการแช่เท้าหรือการลงแช่ในบ่อน้ำร้อน โดยได้มีการแยกบ่อชัดเจนสามารถแช่น้ำร้อนที่มีความร้อนประมาณ 48 องศา จากนั้นสลับไปแช่น้ำเย็นจากน้ำตกซึ่งเป็นการปรับหยินหยางในร่างกาย ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีตามหลักวารีบำบัด

ที่ตั้ง : ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/rtn875xYLjja7UWB7

24. อาหารถิ่น

ด้วยประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นมุสลิม อาหารฮาลาลจึงหาทานได้ง่าย เหมือนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส แต่สำหรับในเขตเทศบาลเมืองเบตง ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนและเป็นเมืองท่องเที่ยว อาหารจึงมีทั้งฮาลาลและอาหารจีน มีรายการอาหารถิ่นขึ้นชื่อของเบตงที่ต้องห้ามพลาด คือ ไก่เบตง และปลานิลสายน้ำไหล

Scroll to Top