✨ 15 พิกัดที่เที่ยวอยุธยา ✨

Spread the love
 • ✨ 15 พิกัดที่เที่ยวอยุธยา ✨
  • 📍 พระราชวังบางปะอิน
  • 📍 วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
  • 📍 วัดมหาธาตุ
  • 📍 วัดราชบูรณะ
  • 📍 หอมกลิ่น Thai Dessert Cafe
  • 📍 วัดไชยวัฒนาราม
  • 📍 วัดพระศรีสรรเพชญ์
  • 📍 บ้านข้าวหนม
  • 📍 วัดโลกยสุธาราม
  • 📍 บ้านเวียงเหล็ก
  • 📍 วัดใหญ่ชัยมงคล
  • 📍 วัดพนัญเชิงวรวิหาร
  • 📍 หมู่บ้านญี่ปุ่น
  • 📍 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ
  • 📍 ปราสาทนครหลวง

พระราชวังบางปะอิน ✨

พระราชวังบางปะอิน เป็นพระราชวังเก่าแก่ที่สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 พระราชวังแห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งร้าง

กระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จึงได้เริ่มการบูรณะฟื้นฟู ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งยังคงใช้เป็นที่ประทับ ต้อนรับพระราชอาคันตุกะและพระราชทานเลี้ยงรับรองในโอกาสต่าง ๆ

พระราชวังแห่งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจหลายแห่ง ได้แก่ หอเหมมณเฑียรเทวราช พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ พระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระที่นั่งเวหาศจำรูญ หรือ เทียนเม่งเต้ย หอวิทูรทัศนา ตำหนักเก้าห้อง เรียกได้ว่า พระราชวังแห่งนี้มีความงดงามมาก แถมยังมีการผสมผสานสถาปัตยกรรมของตะวันตกและจีนเข้าด้วย 😍

 • 📍 ถนนปราสาททอง ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ⏰ เปิดทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น.
 • 💵 ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก นักเรียนนักศึกษา ผู้สูงอายุ 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท
 • 📞 035 261 044, 035 261 549
 • 🌐 https://goo.gl/maps/GBFcyAFvMESGGQso7

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ✨

อีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจในอำเภอบางปะอินคือ “วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร” เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดฯ ให้สร้างเพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ ขณะเสด็จมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน

ความพิเศษของวัดแห่งนี้ คือ เป็นวัดไทยที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตก ภายในพระอุโบสถตกแต่งอย่างงดงาม หน้าต่างประดับกระจกสีอย่างโดดเด่น

เนื่องจากวัดแห่งนี้ ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา การเดินทางเข้าถึงวัดนี้จริงมีเส้นทางพิเศษคือการนั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำ กระเช้าจะออกทุก ๆ 5-10 นาที ไม่มีค่าใช้จ่าย นั่งได้ไม่เกิน 10 คน/ครั้ง

 • 📍 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ⏰ เปิดทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.
 • 📞 035 262 139
 • 🌐https://goo.gl/maps/xUicR393HvSoSK4aA

วัดมหาธาตุ ✨

วัดสำคัญแห่งนี้มีพระปรางค์ที่สร้างในระยะแรกของสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปรางค์ขอม พงศาวดารบางฉบับกล่าวว่าวัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ต่อมาสมเด็จพระราเมศวรโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัดเมื่อ พ.ศ. 1927 ปัจจุบันภายในวัดก็ยังคงหลงเหลือโบราณสถานและพระปรางค์ประธานให้เราได้ชมกัน

นอกจากพระปรางค์ประธานแล้ว ยังมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ซึ่งรูปแบบและลวดลายที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลล้านนา พบเพียงองค์เดียวในอยุธยา

อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจภายในวัดแห่งนี้ คือ เศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม ดูสวยงามแปลกตา

 • 📍 ถนนนเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ⏰ เปิดทุกวัน เวลา 08.00-18.30 น.
 • 💸 ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท
 • 💸 บัตรเข้าชมรวม ชาวไทย 40 บาท ชาวต่างชาติ 220 บาท (สามารถเข้าชมได้ 6 วัด ได้แก่ วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังโบราณ วัดพระราม วัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ วัดไชยวัฒนาราม และวัดมเหยงคณ์ บัตรมีอายุ 30 วัน เข้าชมได้วัดละ 1 ครั้ง)
 • 🚗 https://goo.gl/maps/SmeBkorpBqhxdts49

วัดราชบูรณะ ✨

ไม่ไกลจากวัดมหาธาตุ คือ “วัดราชบูรณะ” เป็นอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญ สร้างขึ้นบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระศพเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยา

เมื่อคราวเสียกรุง วัดนี้เกิดความเสียหายอย่างมาก จากซากโบราณสถานในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าวิหารและส่วนต่าง ๆ ของวัดนี้มีความใหญ่โตมาก

ปรางค์ประธานขนาดใหญ่ของวัดนี้ ก่อด้วยอิฐและศิลาแลง ภายในปรางค์มีกรุซึ่งเคยขุดพบสิ่งของมีค่าต่าง ๆ เช่น เครื่องราชูปโภคที่ทำด้วยทองคำ มงกุฎ พระพุทธรูป พระพิมพ์ และของมีค่าอื่น ๆ อีกจำนวนมาก ปัจจุบันโบราณวัตถุที่ยังหลงเหลืออยู่ได้นำไปจัดเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่เอง

 • 📍 ถนนชีกุน ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ⏰ เปิดทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.
 • 💸 ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท
 • 💸 บัตรเข้าชมรวม ชาวไทย 40 บาท ชาวต่างชาติ 220 บาท (สามารถเข้าชมได้ 6 วัด ได้แก่ วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังโบราณ วัดพระราม วัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ วัดไชยวัฒนาราม และวัดมเหยงคณ์ บัตรมีอายุ 30 วัน เข้าชมได้วัดละ 1 ครั้ง)
 • 🌐https://goo.gl/maps/WR9cccXdEs7p1aSJA

หอมกลิ่น Thai Dessert Cafe 🍹

มาถึงอยุธยา คงต้องหาขนมไทยอร่อย ๆ ชิมสักร้าน ที่ “หอมกลิ่น Thai dessert Cafe” คาเฟ่ขนมไทยที่ไม่ได้มีดีแค่ขนมไทย แต่ยังสามารถชมบรรยากาศวัดราชบูรณะจากมุมชั้นบนของร้านได้อย่างกว้างขวาง

ที่นี่มีขนมไทยและเครื่องดื่มให้เลือกมากมาย แถมบรรยากาศในร้านก็ดีอีกด้วย หากใครมีโอกาสมาเที่ยวที่นี่ อย่าลืมมาแวะกันนะ

 • 📍 9/23 ซอยชีกุน ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ⏰ เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น. (หยุดวันจันทร์)
 • 📞 081 851 6702
 • 🌐https://goo.gl/maps/FQ4uDorKVeKkDkKa8

วัดไชยวัฒนาราม ✨

วัดแห่งนี้ ได้ชื่อว่าเป็นโบราณสถานที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่ง สร้างในปี พ.ศ. 2173 สมัยพระเจ้าปราสาททอง ซึ่งสร้างขึ้นบริเวณนิวาสสถานเดิมของพระราชมารดา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และต่อมายังใช้เป็นที่ถวายพระเพลิงพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ด้วย

สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในวัดแห่งนี้ก็คือ ปรางค์ประธานที่ตั้งอยู่กลางวัด และปรางค์บริวารทั้ง 4 มุม ระเบียงคดมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยตั้งเรียงอยู่ รวมทั้งเมรุทิศเมรุรายทางด้านหลัง แม้จะชำรุดไปบางส่วน แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความงดงามและองค์ประกอบต่าง ๆ ของวัดได้เป็นอย่างดี

 • 📍 หมู่ 2 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ⏰ เปิดทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.
 • 💸 ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท
 • 💸 บัตรเข้าชมรวม ชาวไทย 40 บาท ชาวต่างชาติ 220 บาท (สามารถเข้าชมได้ 6 วัด ได้แก่ วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังโบราณ วัดพระราม วัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ วัดไชยวัฒนาราม และวัดมเหยงคณ์ บัตรมีอายุ 30 วัน เข้าชมได้วัดละ 1 ครั้ง)
 • 🌐 https://goo.gl/maps/s5AWGMS2PuMUc3zB9

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ✨

วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดสำคัญที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยา ใช้สำหรับประกอบพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ

พระสถูปเจดีย์ที่ตั้งเด่นเรียงกันทั้งสามองค์นี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 3 พระองค์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ในคราวแรกนั้นมีการสร้างเพียงสององค์ และหลังจากนั้นราว ๆ 30 ปี ได้มีการสร้างองค์ที่สามขึ้นมา พระสถูปเจดีย์ทั้งสามองค์เป็นทรงลังกา และมีการสร้างมณฑปขึ้นระหว่างเจดีย์แต่ละองค์ สันนิษฐานว่าสร้างภายหลัง ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง

นอกจากนี้ ยังมีโบราณสถานที่สำคัญซึ่งอยู่ติดกับพระสถูปเจดีย์ ซึ่งในอดีตบริเวณนี้เรียกว่าพระราชวังโบราณหรือพระราชวังหลวงนั่นเอง

 • 📍 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ⏰ เปิดทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.
 • 💸 ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท
 • 💸 บัตรเข้าชมรวม ชาวไทย 40 บาท ชาวต่างชาติ 220 บาท (สามารถเข้าชมได้ 6 วัด ได้แก่ วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังโบราณ วัดพระราม วัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ วัดไชยวัฒนาราม และวัดมเหยงคณ์ บัตรมีอายุ 30 วัน เข้าชมได้วัดละ 1 ครั้ง)
 • 🌐https://goo.gl/maps/5vkzTUxZoLi3Whf27

บ้านข้าวหนม 🥭

คาเฟ่ขนมไทยร้านเล็ก ๆ แห่งนี้ ตั้งอยู่ริมถนนอู่ทองในเกาะอยุธยา ตัวร้านสีเขียวดูสบายตา ภายในตกแต่งแบบไทยร่วมสมัยได้อย่างลงตัว

ที่นี่มีทั้งขนมที่หาได้ทั่วไป ขนมไทยโบราณ และยังมีเครื่องดื่มเย็น ๆ จำหน่ายด้วยนะ ใครที่มาเที่ยวอยุธยาแล้วอยากชั่งชิล ๆ ในบรรยากาศไทย ๆ แอดแนะนำที่นี่เลย

 • 📌 2/10 ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ⏰เปิดทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-18.30 น.
 • 📞097 921 9465
 • 🌐https://goo.gl/maps/64CECGb8nnZRoLHg6

วัดโลกยสุธาราม ✨

วัดแห่งนี้ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง รัชสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราช พระราชบิดาเจ้าสามพระยา ราว ๆ ปี พ.ศ. 1995 เป็นวัดที่มีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้ง

พระพุทธไสยาสน์องค์นี้ก่อด้วยอิฐถือปูน ยาว 42 เมตร พระเศียรมีดอกบัวรองรับ ผู้คนนิยมมากราบไหว้สักการะกันจำนวนมาก

 • 📍 ถนนคลองท่อ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • 🌐https://goo.gl/maps/mjMSTtDP8T6bHKhAA

บ้านเวียงเหล็ก 🍰

แวะมานั่งชิล ๆ ในบรรยากาศไทย ๆ ที่ “บ้านเวียงเหล็ก” ที่นี่เป็นทั้งที่พักและคาเฟ่ สำหรับโซนคาเฟ่จะอยู่ด้านหลัง ซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำ ตั้งแต่ทางเดินเข้าไปจนถึงคาเฟ่มีบรรยากาศร่มรื่นมาก ๆ ภายในร้าน ตกแต่งแบบไทยประยุกต์ รอบห้องติดกระจกใส ทำให้รู้สึกโปร่งสบาย ไม่อึดอัด

ที่นี่มีทั้งอาหาร ของหวานและเครื่องดื่มให้บริการ ใครที่กำลังหาร้านอาหารอร่อย ๆ ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก

 • 📍 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ⏰ เปิดวันพุธ-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. และ วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น. (หยุดวันจันทร์-อังคาร)
 • 📞 081 643 1104
 • 🌐https://goo.gl/maps/vk1kQn7ejP1Jp3At9

วัดใหญ่ชัยมงคล ✨

ชื่อเดิมคือ “วัดป่าแก้ว” หรือ “วัดเจ้าพระยาไทย” สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ. 1900 สมัยพระเจ้าอู่ทองเพื่อเป็นสำนักสงฆ์ซึ่งไปบวชเรียนมาจากประเทศศรีลังกา

จุดเด่นภายในวัดคือพระเจดีย์องค์ใหญ่ ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าสร้างตั้งแต่เมื่อใด สันนิษฐานว่าอาจสร้างขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งเมื่อทำศึกยุทธหัตถีและมีชัยชนะกลับมา ให้เป็นอนุสรณ์สถาน

ในวันวิสาขบูชาของทุกปี จะมี “งานประเพณีห่มผ้าพระเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล” แห่ผ้าห่มองค์พระเจดีย์เวียนรอบเกาะเมืองอยุธยาและทำพิธีห่มผ้าพระเจดีย์ หากใครที่มีโอกาส อยากไปร่วมงานบุญ อย่าลืมไปกันนะ 🪔

 • 📍 40/3 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ⏰ เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
 • 📞 035 242 640
 • 🌐https://goo.gl/maps/PdTxx23ZYHJ3g29o6

วัดพนัญเชิงวรวิหาร ✨

วัดเก่าแก่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก สันนิษฐานว่ามีการสร้างมาก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ และมีเรื่องราวเกี่ยวกับ “พระเจ้าสายน้ำผึ้ง” ซึ่งปรากฏในพงศาวดารว่าเป็นผู้สร้างวัดนี้เพื่อพระราชทานเพลิงศพพระนางสร้อยดอกหมาก

ภายในวัดยังมีตึกเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ที่มีรูปแบบของจีน เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่สร้อยดอกหมากในเครื่องแต่งกายแบบจีน เพื่อน ๆ สามารถมากราบไหว้ขอพรกันได้

 • 📍 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • 💵 ชาวไทยเข้าชมฟรี ชาวต่างชาติมีค่าเข้าชม 20 บาท
 • 🌐https://goo.gl/maps/E6FviBSVotQ9DK88A

หมู่บ้านญี่ปุ่น 🎏

หมู่บ้านญี่ปุ่น เป็นอาคารจัดแสดงที่รวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและความสัมพันธ์ที่มีต่อต่างประเทศมาอย่างยาวนาน ซึ่งที่นี่ยังตั้งอยู่ในถิ่นดั้งเดิมของชุมชนชาวญี่ปุ่น ที่ได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งในสมัยนั้นอีกด้วย

ภายในอาคาร จัดแสดงภาพรวมของพระนครศรีอยุธยาและความรุ่งเรืองตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีการจำลองการค้าขาย เรือนำเข้าสินค้า และสินค้านำเข้าต่าง ๆ ชุมชนชาวต่างชาติและชุมชนชาวญี่ปุ่นในสมัยกรุงศรีอยุธยา และประวัติของ “ท้าวทองกีบม้า” หญิงลูกครึ่งโปรตุเกส-ญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยสมัยนั้น เป็นผู้คิดค้นสูตรตำรับคาวหวานอย่าง ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด และขนมในตระกูลฝรั่งต่าง ๆ

นอกจากนี้ พื้นที่บริเวณด้านนอก ยังมี “สวนญี่ปุ่น” ที่มีการตกแต่งโดยนักออกแบบสวนชาวญี่ปุ่นผู้มีชื่อเสียงอย่างมาก สวนมีบรรยากาศที่สงบ ร่มรื่น เสมือนว่าอยู่ในสวนของประเทศญี่ปุ่นเลยล่ะ 🎐

 • 📍 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ⏰ เปิดทุกวัน เวลา 09.30-17.00 น.
 • 💵 ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 30 บาท
 • 📞 035 259 867
 • 🌐https://goo.gl/maps/DfYmQdxi7CP56Dqf9

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ 🌾

หากใครที่กำลังมาหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือที่ ๆ เหมาะแก่การทำกิจกรรมแบบครอบครัว แอดแนะนำให้มาที่ “บ้านของพ่อ” ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ภายในสถานที่แห่งนี้ มีบรรยากาศร่มรื่น ทั้งต้นไม้ใหญ่ แหล่งน้ำ และสัตว์เลี้ยง ที่นี่ยังมีร้านอาหารและร้านกาแฟเปิดให้บริการ รวมทั้ง มีกิจกรรมฐานต่าง ๆ ซึ่งที่นี่ยังสามารถรองรับกลุ่มศึกษาดูงานอีกด้วย ใครสนใจก็สามารถติดต่อกันได้

 • 📍 หมู่ 2 ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ⏰ เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 08.00 น.-17.00 น. (หยุดวันจันทร์)
 • 📞 098 965 7998
 • 🌐https://goo.gl/maps/hxefd7hcVw7K1maRA

ปราสาทนครหลวง ✨

ในอำเภอนครหลวง มีโบราณสถานสำคัญที่ควรค่าแก่การไปชม ที่ “ปราสาทนครหลวง” ซึ่งมีลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะไทยและขอมเข้ากันได้อย่างลงตัว สวยงาม น่าไปชมด้วยตาตนเองสักครั้ง

ปราสาทแห่งนี้ก่อด้วยอิฐ สร้างอยู่บนเนินเขาที่เกิดจากการถมดิน ด้านบนสุดคือมณฑปที่มีระเบียงคดล้อมรอบ 3 ชั้น ลดหลั่นกันลงมา ภายในมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทสี่รอย ซึ่งได้รับการบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2446 ในสมัยรัชกาลที่ 5

ภายในปรางค์ประจำมุมและปรางค์ประจำทิศมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ และที่ผนังระเบียงคดมีการทำลูกกรงแบบที่นิยมกันในศิลปะขอม หรือที่เรียกกันว่า “ลูกมะหวด”

 • 📍 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ⏰ เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
 • 🌐https://goo.gl/maps/LMrVeWFvCXacBJgi9
Scroll to Top