🎯 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศ 🎯

Spread the love

🎯 ประเภท ง ตอนพิเศษ ๓๐๗

👉ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๐)
📖 ดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/307/T_0062.PDF

👉 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ที่ ๒๓/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
📖 ดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/307/T_0066.PDF

👉 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ที่ ๒๔/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๙)
📖 ดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/307/T_0067.PDF

——————————————————————————

ขอบคุณข้อมูลจาก www.mratchakitcha.soc.go.th

Scroll to Top