เยือนถิ่นพะเยา ชมความงามวัดศิลปะไทลื้อ

Spread the love

เยือนถิ่นพะเยา ชมความงามวัดศิลปะไทลื้อ

ลักษณะเด่นของวิหารแบบไทลื้อคือ หลังคามุงแป้นเกล็ดไม้ ลดหลั่นกัน 2 ชั้นขึ้นไป และนิยมตกแต่งเครื่องประดับหลังคาด้วยเซรามิก
.
ภายในวิหารจะมีพระพุทธรูปประธานองค์ใหญ่เพียงองค์เดียวประดิษฐานอยู่บนแท่นแก้วหรือฐานชุกชี ด้านขวาของพระพุทธรูปจะมีธรรมมาสน์ สำหรับพระสงฆ์นั่งเทศนาธรรม

วัดแสนเมืองมา อ.เชียงคำ
ชื่อของวัดมาจากชื่อหมู่บ้านมางในสิบสองปันนา ประเทศจีน วิหารสร้างตามแบบศิลปะไทลื้อ หลังคามุงแป้นเกล็ดไม้งดงาม หน้าบันเป็นไม้แกะสลักรูปเทพนมประดับลวดลายอย่างวิจิตร

วิหารหลังนี้เป็นวิหารตรีมุข มีทางเข้าสู่วิหาร 3 ด้านด้วยกัน โดยที่บันไดทางขึ้นวิหารทำเป็นรูปสัตว์ 3 ชนิดแตกต่างกันไป ได้แก่ พญานาค เสือ และสิงห์ โดยรูปปั้นพญานาคจะมีเขากวางประดับด้วย ซึ่งแตกต่างจากที่อื่นๆ 

ภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างพื้นบ้าน บอกเล่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทลื้อ 

พิกัด https://goo.gl/maps/Z4xMoZeQDV92

ภายในวิหารประดิษฐานพระประธานศิลปะเชียงแสน

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดแสนเมืองมา เป็นพื้นที่จัดแสดงโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวไทลื้อและชาวล้านนาในอดีต เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น รวมทั้งอนุรักษ์สืบสาน ต่อยอด และสร้างสรรค์

ภาพจาก : facebook ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชฯ

วัดพระธาตุสบแวน อ.เชียงคำ
มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี สร้างโดยชาวไทลื้อที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในอำเภอเชียงคำ สมัยนั้นได้มีการสำรวจที่สร้างวัดและพบพระเจดีย์องค์หนึ่งสวยงามมาก แต่ถูกทิ้งไว้รกร้าง จึงได้บูรณะขึ้นใหม่ และตั้งชื่อวัดว่า วัดพระธาตุสบแวน 

พิกัด https://goo.gl/maps/gifKHY5grMq

ภายในวัดมีพระบรมธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุริมฝีปากล่างขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะมีประเพณีสรงน้ำองค์พระธาตุ

ภายในวิหารประดิษฐานพระประธาน และมีจิตรกรรมฝาผนังที่เกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวไทลื้อ

วัดท่าฟ้าใต้ อ.เขียงม่วน

มีอายุเก่าแก่ราว 200 ปี สร้างโดยครูบาธรรมเสนาและพ่อเฒ่าแสนอิฐิ ผู้นำชาวไทลื้อซึ่งอพยพมาจากสิบสองปันนา อุโบสถและวิหารเป็นทรงเตี้ย ก่ออิฐถือปูน หลังคาสามชั้นมุงด้วยแป้นเกล็ด ตามแบบสถาปัตยกรรมไทลื้อ

พิกัด https://goo.gl/maps/KD9dNQSxt862

ภายในวิหารมี “หลวงพ่อสิบสองปันนา” พระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะสลักจากไม้ประดู่เป็นพระประธาน ประดิษฐานบนฐานชุกชีศิลปะไทลื้อ ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุ เมื่อ พ.ศ.2524

วัดหย่วน อ.เชียงคำ
สร้างโดยชาวบ้านที่ส่วนใหญ่อพยพมาจากสิบสองปันนา ปัจจุบันวัดนี้เป็นแหล่งศึกษาวัฒนธรรมและศูนย์ฝึกทอผ้าไทลื้อ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00 – 17.30 น.

พิกัด https://goo.gl/maps/Eu3a7UUnTrx

Scroll to Top