สงกรานต์วิถีไทย แต่งไทยไปทำบุญ

Spread the love

สงกรานต์วิถีไทย แต่งไทยไปทำบุญ

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม

งานนมัสการและสรงน้ำหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือ วัดบ้านแหลม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สิ่งสำคัญที่สุดของวัดคือ หลวงพ่อบ้านแหลม เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร มีความสูง 167 เซนติเมตร สันนิษฐานว่าสร้างสมัยสุโขทัย-อยุธยาตอนต้น โดยมีการจัด งานนมัสการและสรงน้ำหลวงพ่อบ้านแหลม ช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-19 เมษายน ของทุกปี

วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี

วัดมหาธาตุวรวิหาร หรือ “วัดหน้าพระธาตุ” หรือ “วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ” ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี วัดโบราณสมัยทวารวดี ซึ่งมีปรางค์ปราสาทศิลปะเขมร หรือลพบุรี และวิหารประดิษฐาน พระมงคลบุรี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น พระพักตร์แบบสมัยสุโขทัย

วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง

วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง วัดสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นที่ประดิษฐานพระปางไสยาสน์ ซึ่งองค์พระพุทธรูปมีขนาดใหญ่และความยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวถึง 50 เมตร และมีพุทธลักษณะงดงาม พระพักตร์ยิ้มละไม ดูสงบเยือกเย็น เพียงได้ชม
และสักการะพระพุทธรูปองค์นี้ก็เอิบอิ่มสุขใจ

วัดท่าอิฐ จังหวัดอ่างทอง

วัดท่าอิฐ อยู่บ้านท่าอิฐ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง สันนิษฐานว่าบริเวณที่ตั้งเดิมเป็นที่ปั้นและเผาอิฐเพื่อนำไปก่อสร้างวัดขุนอินทประมูล จึงเป็นที่มาของชื่อวัด มีพระพุทธรูปสำคัญ คือ หลวงพ่อเพ็ชร ประดิษฐานในพระอุโบสถ และ หลวงพ่อขาวประดิษฐานในวิหาร นอกจากนี้ มีพระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง สถาปัตยกรรมสวยงามโดดเด่นสีทองอร่าม ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระศอพระพุทธเจ้า

วัดไลย์ จังหวัดลพบุรี

วัดไลย์ อยู่ริมน้ำบางขาม ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง วัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาและมีพระพุทธรูปสำคัญ พระศรีอาริยเมตไตรย์ หรือ พระศรีอารย์ พระพุทธรูปปางมารวิชัย และมีการจัด งานประเพณีชักพระศรีอารย์ ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี

นอกจากนี้ ภายในวัดมีสิ่งสำคัญ เช่น พระวิหาร สถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนต้น มีพระประธานปางมารวิชัย ศิลปะสมัยอู่ทองในซุ้มเรือนแก้ว มีภาพปูนปั้นประติมากรรมที่ผนังด้านนอก เรื่องทศชาติ และปฐมสมโพธิ์ อันเป็นประติมากรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญชิ้นหนึ่งของชาติ และพระอุโบสถ์สีทองอร่ามเรืองสวยงาม

Scroll to Top