✨ แนะนำแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในไทย ✨

Spread the love

เพื่อน ๆ รู้ไหมว่า ประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่เป็นเมืองเก่าอยู่ถึง 3 แห่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญและน่าภาคภูมิใจ

วันนี้แอดเลยถือโอกาสมาแชร์เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของ 3 สถานที่นี้ ซึ่งถ้าเพื่อน ๆ มีโอกาส แอดก็อยากจะชวนให้ไปเยี่ยมเยือนกันสักครั้ง ว่าแต่ 3 แห่งนั้นมีที่ไหนบ้าง ตามไปอ่านกัน

 • ✨ 1. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร จ.พระนครศรีอยุธยา
 • อดีตราชธานีที่มีอายุยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยถึง 417 ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครองทั้งหมด 33 พระองค์ เมื่อตัวเมืองมีอายุยาวนานขนาดนี้ ก็ย่อมมีสิ่งที่ถูกทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์มากมาย ภายในพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ จึงมีทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุสำคัญมากมาย อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในปี พ.ศ. 2534
  • โบราณสถานสำคัญภายในอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยานี้ ได้แก่
  • พระราชวังโบราณ เป็นพระราชวังหลวงที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
  • วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดารามในปัจจุบัน
  • วัดมหาธาตุ วัดที่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ อยู่ใจกลางพระนคร ถูกทำลายลง เมื่อครั้งที่เสียกรุงครั้งที่ 2
 • 2. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย หรือที่รู้จักในชื่อเมืองเก่าสุโขทัย
 • เมืองหลวงแห่งแรกของชาวไทยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และ 14 สิ่งก่อสร้างจำนวนมากแสดงถึงจุดเริ่มต้นของสถาปัตยกรรมไทย ประกอบด้วยอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชร ซึ่งปัจจุบันอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยยังคงเหลือร่องรอยของพระราชวัง วัดวาอารามต่าง ๆ หลายแห่ง และได้ขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2534 โดยรวมเอาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เข้าเป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วย ภายใต้ชื่อ ‘เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร’ (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns)
  • สำหรับจุดห้ามพลาดในเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารก็คือ
  • วัดช้างล้อม โบราณสถานที่มีช้างปูนปั้นเต็มตัวประดับรอบฐานเจดีย์ประธานทรงลังกาทั้ง 4 ด้าน
  • วัดศรีชุม สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่งดงาม ศิลปะสุโขทัย นามว่า “พระอจนะ”
  • วัดสระศรี เป็นโบราณสถานสำคัญซึ่งตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า ตระพังตระกวน ถือว่าเป็นวัดที่มีจุดชมวิวที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่ง
 • 3.อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 • แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์แห่งนี้คาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี เป็นเมืองโบราณที่มีคูเมืองและกำแพงเมืองล้อมรอบ มีพื้นที่โดยรวมถึง 2,889 ไร่ มีร่องรอยโบราณสถานที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันมากมาย โดยเป็นโบราณสถานส่วนใหญ่มีรูปแบบศิลปะทั้งแบบทวารวดี และเขมรโบราณ
 • ปัจจุบันอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอยู่ในบัญชีเบื้องต้นมรดกโลก (Tentative list – The Ancient Town of Si Thep, 2019) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเสนออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ในการประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโกในปี 2565
  • สถานที่ห้ามพลาดก็คือ
  • อาคารหลุมขุดค้นทางโบราณคดี เป็นอาคารจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์และโครงกระดูกช้างที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี เมื่อ พ.ศ. 2531
  • ปรางค์สองพี่น้อง ศาสนสถานที่มีลักษณะเหมือนกัน ตั้งอยู่คู่กันกลางเมือง 2 หลัง ต่างกันที่ขนาด ตรงกึ่งกลางห้องมีแท่นศิลาแลงสำหรับประดิษฐานรูปเคารพ
  • ปรางค์ศรีเทพ เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู เป็นแบบศิลปะขอม ลานด้านหน้ามีบรรณาลัย 2 หลัง เป็นที่เก็บคัมภีร์ทางศาสนา
  • เขาคลังใน โบราณสถานลักษณะคล้ายพีรามิด ประเทศอียิปต์ ด้านบนเป็นลานกว้างแทนยอดสามเหลี่ยม บริเวณฐานมีลวดลายปูนปั้นรูปคนแคระที่มีหัวเป็นคน ลิง สิงห์ ช้าง และควาย อยู่ในลักษณะท่าแบกหรือค้ำโบราณสถานนี้ เชื่อกันว่าเป็นที่เก็บอาวุธและทรัพย์สมบัติจึงเรียกว่า “เขาคลัง”
  • เขาคลังนอก โบราณสถานลักษณะคล้ายเขาคลังใน แต่มีขนาดใหญ่กว่า สันนิษฐานว่ามีการใช้พื้นที่ด้านบนประกอบศาสนพิธี มีรูปแบบศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย

Scroll to Top