หอศิลป์ ณ หออัครศิลปิน ✨

Spread the love

หออัครศิลปิน เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว ใครที่ยังไม่รู้จักหออัครศิลปิน ตามมาทำความรู้จักกัน ดูว่าอาคารสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยแห่งนี้น่าสนใจอย่างไร

หออัครศิลปินคือหอศิลปะที่จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศิลปิน นับเป็นหอศิลปะที่น่าเข้าชมมาก ใครยังไม่เคยไป อยากให้ลองหาโอกาสไปชมสักครั้ง

👉นอกจากนี้ ภายในหอฯ ยังมีส่วนนิทรรศการที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงเป็น “วิศิษฏศิลปิน”

รวมทั้งมีห้องนิทรรศการที่จัดแสดงประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาวรรณศิลป์ สาขาทัศนศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง🌟

🔸ห้องนิทรรศการ “อัครศิลปิน”

ห้องอัครศิลปิน จัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รวมถึงจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ หนังสือพระราชนิพนธ์ วาทศิลป์ ดุริยางคศิลป์ หัตถศิลป์และงานออกแบบ

🔸ห้องนิทรรศการ วิศิษฏศิลปิน

วิศิษฏศิลปิน แปลว่า ผู้เป็นเลิศทางศิลปะ ห้องนิทรรศการนี้ ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยพระองค์ทรงมีพระอัจริยภาพในงานศิลปะหลายสาขา ภายในจัดแสดงทั้งพระราชนิพนธ์ร้อยแก้ว ร้อยกรอง งานแปล การถ่ายภาพ และจิตรกรรม

🔸ห้องนิทรรศการศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

ภายในจัดแสดงประวัติผลงานและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมของศิลปินแห่งชาติ เพื่อก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับนักอ่าน นักเขียน และผู้ที่ชื่นชอบในงานวรรณศิลป์

🔸ห้องนิทรรศการศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

ภายในจัดแสดงประวัติและผลงานสาขาทัศนศิลป์ ไม่ว่าจะเป็น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม หัตถศิลป์ ภาพพิมพ์ ภาพถ่ายศิลปะ และสื่อผสม

🔸ห้องนิทรรศการศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง

ภายในห้องจัดแสดงผลงานในด้านเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงไทยสากล และดนตรีไทย ด้านการแสดงพื้นบ้านต่าง ๆ เช่น หนังตะลุง โนรา กลองสะบัดชัย รวมถึงการแสดงนาฏศิลป์ เช่น โขน หุ่นกระบอก หุ่นละครเล็ก ลิเก นาฏศิลป์สากล และดุริยางคศิลป์ เป็นต้น

  • 👉สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่หากจะเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาแจ้งล่วงหน้านะคะ
  • ✨หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
    • 📌ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
    • ⏰เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.00 น. (ปิดวันจันทร์)
    • 📞โทร. 09 3095 9665, 08 4199 2721
    • 🌐https://goo.gl/maps/FkaoN1kYjSUtETTQ6
Scroll to Top