เพื่อนร่วมทาง พา Go Local : ชุมชนบ้านคลองเรือ จังหวัดชุมพร

ในอดีตชาวบ้านประกอบอาชีพทำเหมืองแร่ดีบุก ต่อมาเมื่อแร่หายากขึ้นและราคาถูกลง จึงหันมาถางป่าเพื่อทำไร่ปลูกข้าว กาแฟและผลไม้ต่างๆ ทำให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าอย่างรุนแรง…

เพื่อนร่วมทาง พา Go Local : ชุมชนบ้านคลองเรือ จังหวัดชุมพร อ่านเพิ่มเติม