งานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

Spread the love

“งานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด” เป็นประเพณีที่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ.2534 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธศาสนาและคุณงามความดีของพระศาสดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดอีกด้วย
..
โดยปีนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 2-4 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริเวณลานสาเกตุนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด …อยากพลาดไปม่วนซื่นพร้อมอิ่มบุญด้วยกันนะครับ

Scroll to Top