ป่าโมก

“เที่ยวหลากหลายที่จังหวัดอ่างทอง” มีหลายจังหวัดที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเพียงจังหวัดผ่านทาง โดยไม่รู้ว่าทุกที่มีอะไรน่าสนใจมากมายกว่าที่คิด โดยเฉพาะการเข้าไปเที่ยวและมีผู้รู้ในท้องถิ่น บอกเล่าเรื่องราวของสถานที่นั้น ๆ ทำให้การท่องเที่ยวแต่ละครั้งคุ้มค่าและประทับใจ จดจำ เช่นที่จังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายที่น่าสนใจ และไม่ควรพลาดสามารถเที่ยวกันแบบสบาย ๆ ไม่วุ่นวายเร่งร้อน จะนำไปรู้จักอำเภอป่าโมก ซึ่งเป็น สถานที่ผลิตตุ๊กตาชาววังด้วยฝีมือชาวท้องถิ่นของอำเภอนี้

…เที่ยวอำเภอป่าโมก ที่บ้านบางเสด็จ เดิมชื่อบ้านวัดตาล และมีการเปลี่ยนชื่อตำบลจากการที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาที่ตำบลนี้ 
…เริ่มต้นการเที่ยวกันที่ วัดท่าสุทธาวาส ตำบลบ้านบางเสด็จ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดสมัยอยุธยา และบริเวณนี้เป็นเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงมีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ และสมเด็จพระเอกาทศรถพระอนุชา มีพลับพลาที่ประทับกลางสระน้ำ พระเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ และจัดแสดงโบราณวัตถุ นอกจากนี้ พระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์โปรดเกล้าฯ ให้จิตรกรส่วนพระองค์และนักเรียนในโครงการศิลปาชีพเขียนขึ้นเป็นเรื่องพระมหาชนก รวมทั้งมีภาพฝีพระหัตถ์ของพระองค์ทรงวาดภาพผลมะม่วงไว้ด้วย

…เที่ยวอำเภอป่าโมก ที่บ้านบางเสด็จ เดิมชื่อบ้านวัดตาล และมีการเปลี่ยนชื่อตำบลจากการที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาที่ตำบลนี้ 
…เริ่มต้นการเที่ยวกันที่ วัดท่าสุทธาวาส ตำบลบ้านบางเสด็จ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดสมัยอยุธยา และบริเวณนี้เป็นเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงมีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ และสมเด็จพระเอกาทศรถพระอนุชา มีพลับพลาที่ประทับกลางสระน้ำ พระเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ และจัดแสดงโบราณวัตถุ นอกจากนี้ พระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์โปรดเกล้าฯ ให้จิตรกรส่วนพระองค์และนักเรียนในโครงการศิลปาชีพเขียนขึ้นเป็นเรื่องพระมหาชนก รวมทั้งมีภาพฝีพระหัตถ์ของพระองค์ทรงวาดภาพผลมะม่วงไว้ด้วย

…เที่ยวอำเภอป่าโมก ที่บ้านบางเสด็จ เดิมชื่อบ้านวัดตาล และมีการเปลี่ยนชื่อตำบลจากการที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาที่ตำบลนี้ 
…เริ่มต้นการเที่ยวกันที่ วัดท่าสุทธาวาส ตำบลบ้านบางเสด็จ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดสมัยอยุธยา และบริเวณนี้เป็นเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงมีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ และสมเด็จพระเอกาทศรถพระอนุชา มีพลับพลาที่ประทับกลางสระน้ำ พระเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ และจัดแสดงโบราณวัตถุ นอกจากนี้ พระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์โปรดเกล้าฯ ให้จิตรกรส่วนพระองค์และนักเรียนในโครงการศิลปาชีพเขียนขึ้นเป็นเรื่องพระมหาชนก รวมทั้งมีภาพฝีพระหัตถ์ของพระองค์ทรงวาดภาพผลมะม่วงไว้ด้วย

“ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ”
…เดิมการปั้นตุ๊กตาชาววังเกิดขึ้นช่วงปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยกลุ่มข้าหลวงชาววังปั้นตุ๊กตาเล่นกัน เมื่อข้าหลวงบางรายออกจากวังมามีครอบครัว จึงริเริ่มทำขาย
…ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ อยู่ด้านหลังวัดท่าสุทธาวาส ตำบลบ้านบางเสด็จ ศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นเพื่อให้เป็นรายได้เสริมแก่ชาวบ้านในถิ่นนี้ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังฯ อยู่ในอาคารไม้ทรงไทยสวยงาม ขื่อ คุ้มสุวรรณภูมิ ภายในจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการปั้นตุ๊กตาชาววังจากดินเหนียว เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ตุ๊กตาชาววังเหล่านี้ถูกปั้นในลักษณะราวบอกเล่าถึงวิถีวัฒนธรรมประเพณีไทย มีสีสันสดใส เช่น การละเล่นของเด็กไทย วงมโหรีปี่พาทย์ สุภาษิตคำพังเพย จำหน่ายในราคาย่อมเยา ตุ๊กตาชาววังที่นี่เป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดอ่างทอง และเป็นงาน
ศิลปหัตถกรรมที่ส่งขายทั่วโลก 
…ศูนย์ตุ๊กตาชาววังฯ เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. นอกจากภายในศูนย์ สามารถเดินเที่ยวชมการปั้นตุ๊กตาได้ที่บ้านชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง

“ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ”
…เดิมการปั้นตุ๊กตาชาววังเกิดขึ้นช่วงปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยกลุ่มข้าหลวงชาววังปั้นตุ๊กตาเล่นกัน เมื่อข้าหลวงบางรายออกจากวังมามีครอบครัว จึงริเริ่มทำขาย
…ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ อยู่ด้านหลังวัดท่าสุทธาวาส ตำบลบ้านบางเสด็จ ศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นเพื่อให้เป็นรายได้เสริมแก่ชาวบ้านในถิ่นนี้ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังฯ อยู่ในอาคารไม้ทรงไทยสวยงาม ขื่อ คุ้มสุวรรณภูมิ ภายในจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการปั้นตุ๊กตาชาววังจากดินเหนียว เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ตุ๊กตาชาววังเหล่านี้ถูกปั้นในลักษณะราวบอกเล่าถึงวิถีวัฒนธรรมประเพณีไทย มีสีสันสดใส เช่น การละเล่นของเด็กไทย วงมโหรีปี่พาทย์ สุภาษิตคำพังเพย จำหน่ายในราคาย่อมเยา ตุ๊กตาชาววังที่นี่เป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดอ่างทอง และเป็นงาน
ศิลปหัตถกรรมที่ส่งขายทั่วโลก 
…ศูนย์ตุ๊กตาชาววังฯ เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. นอกจากภายในศูนย์ สามารถเดินเที่ยวชมการปั้นตุ๊กตาได้ที่บ้านชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง

Scroll to Top
Send this to a friend