สุข สงบ งดงาม วัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์) อุทัยธานี

Spread the love

สุข สงบ งดงาม วัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์) อุทัยธานี

วัดอุโปสถารามมีอายุหลายร้อยปี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัตนโกสิทร์ตอนต้น นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนบนเกาะเทโพและชาวจังหวัดอุทัยธานีแล้ว ที่วัดยังมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นมณฑปแปดเหลี่ยมเจดีย์สามสมัย และจิตรกรรมฝาผนังด้านในและนอกพระอุโบสถและพระวิหาร

ฝั่งตรงข้ามเป็นตลาดเทศบาล ถ้าใครเดินทางมาโดยรถสาธารณะ สามารถเดินข้ามสะพานจากฝั่งตลาดเทศบาล หรือปั่นจักรยานข้ามสะพานมาเที่ยวที่วัดได้เลย

มณฑปแปดเหลี่ยมเป็นศิลปะแบบผสมระหว่างไทย จีนและตะวันตก มีลายปูนปั้นพระพุทธรูปปางถวายเนตรล้อมด้วยลายพันธุ์พฤกษา หงส์ และนกกระสา ภายในเป็นที่ประดิษฐานอัฐิธาตุพร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ

“เจดีย์สามสมัย”

ด้านหลังพระอุโบสถและพระวิหาร มีเจดีย์ 3 องค์ ที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน โดยด้านซ้ายมือของภาพเป็นเจดีย์หกเหลี่ยมแบบอยุธยา องค์กลางเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองแบบรัตนโกสินทร์ ส่วนด้านขวาเป็นเจดีย์ทรงลอมฟางแบบสุโขทัย มักเรียกกันว่า “เจดีย์สามสมัย”

พระวิหารและพระอุโบสถของวัดจะตั้งอยู่คู่กัน โดยภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติสมัยรัตนโกสินทร์หลายองค์

ด้านหน้าพระวิหารมีจิตรกรรมฝาผนัง เป็นภาพวิถีชีวิตชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ซึ่งแตกต่างจากพระวิหารแห่งอื่นๆ ที่มีภาพจิตรกรรมภายในอาคารเท่านั้น

ส่วนภายในพระวิหารมีจิตรกรรมทั้ง 4 ด้าน เป็นภาพพุทธประวัติ เรื่องพระมาลัย พระอสีติมหาสาวก และอสุภกรรมฐาน 10

ส่วนภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัย ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างหลวง เขียนในปลายรัชกาลที่ 3 แล้วเสร็จในต้นรัชกาลที่ 4

ภาพเขียนฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ เริ่มตั้งแต่ประสูติ ออกผนวช มารผจญ ตรัสรู้ โปรดปัญจวัคคีย์ ปรินิพพาน และถวายพระเพลิง

จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ

บริเวณรอบๆ จะมีเรือนแพของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับวัดอุโปสถาราม

ทุกเช้าพระภิกษุสามเณรจะออกบิณฑบาตรโดยการพายเรือข้ามแม่น้ำสะแกกรังมารับบาตรฝั่งตรงข้าม เป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ริมแม่น้ำสะแกกรังที่ยังคงความงดงามทางวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Scroll to Top