เยือนถิ่นฝั่งธน เที่ยวชมพระราชวังเดิม

Spread the love

พระราชวังกรุงธนบุรี หรือพระราชวังเดิม เป็นพระราชวังหลวงของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ ในบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของป้อมวิไชยเยนทร์ ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำแหน่งของพระราชวังนี้เป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์ สามารถสังเกตการณ์ได้ในระยะไกล อีกทั้งยังใกล้กับเส้นทางคมนาคมและเส้นทางการเดินทัพที่สำคัญด้วย

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินหลังปัจจุบัน สร้างขึ้นแทนหลังเก่าที่มีสภาพทรุดโทรม ภายในศาลประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลศีรษะปลาวาฬ
สร้างขึ้นบนฐานของศาลหลังเดิมที่ขุดพบขณะที่ทำการขุดสำรวจทางโบราณคดี ส่วนกระดูกศีรษะปลาวาฬ ค้นพบโดยบังเอิญที่ใต้ถุนศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ท้องพระโรงกรุงธนบุรี
อาคารท้องพระโรงสร้างขึ้นในราวปี พ.ศ.2311 พร้อมกับการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี อาคารนี้มีรูปทรงแบบไทยประกอบด้วยพระที่นั่งสององค์เชื่อมต่อกัน ได้แก่ พระที่นั่งองค์ทิศเหนือ เรียกว่าท้องพระโรง หรือวินิจฉัย ใช้เป็นที่เสด็จออกขุนนาง และประกอบพระราชพิธีที่สำคัญ
พระที่นั่งองค์ทิศใต้ เรียกว่าพระที่นั่งขวาง เป็นส่วนพระราชมณเฑียรอันเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์

ปัจจุบันกองทัพเรือได้ใช้โถงท้องพระโรงภายในพระที่นั่งองค์ทิศเหนือ เป็นสถานที่ที่จัดงาน และประกอบพิธีสำคัญเป็นประจำ ส่วนพระที่นั่งขวางได้ใช้เป็นห้องรับรองบุคคลสำคัญและเป็นห้องประชุมในบางโอกาส

ตำหนักเก๋งคู่หลังเล็ก
รูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้ซ่อมแซม พร้อมกับการสร้างตำหนักเก๋งคู่หลังใหญ่

ปัจจุบันใช้เป็นที่จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจทางด้านการรบของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตำหนักเก๋งคู่หลังใหญ่
รูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนเช่นเดียวกับตำหนักเก๋งคู่หลังเล็ก แต่ส่วนหลังคาของตำหนักนี้มีการเขียนสีเป็นลวดลายแบบจีนด้วย

ภายในจัดแสดงภาพนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในด้านการทำนุบำรุงบ้านเมืองในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตำหนักเก๋งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตำหนักองค์นี้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างขึ้น เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอฯ กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ แต่หลังจากที่พระองค์ทรงได้รับพระราชทานบวรราชาภิเษก ได้ทรงย้ายไปประทับ ณ พระบวรราชวัง อาคารหลังนี้จึงได้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอฯ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท 

ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตก หรือเรียกว่า “ตึกแบบอเมริกัน” ถือได้ว่าเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงค์ชั้นสูงที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกหลังแรกๆที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

เรือนเขียว
เดิมเป็นโรงพยาบาลของโรงเรียนนายเรือ สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่มีการปรับปรุงพระราชวังเดิมให้เป็นโรงเรียนนายเรือในสมัยรัชกาลที่ 5

ป้อมวิไชยประสิทธิ์
เดิมชื่อ “ป้อมวิไชยเยนทร์ ” หรือ “ป้อมบางกอก” สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

ถ้าใครดูละคร บุพเพสันนิวาส จะรู้ว่าในระหว่างสร้างป้อมมีการเกณฑ์ทหาร ไพร่พล และสึกพระสงฆ์ออกมาสร้างป้อม 

เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี ได้ทรงสร้างพระราชวังในบริเวณป้อมแห่งนี้พร้อมกับปรับปรุงป้อม และพระราชทานนามใหม่ว่า “ป้อมวิไชยประสิทธิ์” 

ปัจจุบันป้อมวิไชยประสิทธิ์ใช้เป็นที่ยิงสลุตในพิธีสำคัญต่างๆ และติดตั้งเสาธงเพื่อประดับธงราชนาวี และธงผู้บัญชาการทหารเรือ

Scroll to Top