นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับเอกสารแนะนำ การท่องเที่ยว ได้ที่เคาน์เตอร์ข่าวสารท่องเที่ยวของ TAT Contact Center 4 แห่ง ได้แก่

 • เคาน์เตอร์ข่าวสารท่องเที่ยว ททท. สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เวลาทำการ 8.30 - 16.30 น. ทุกวัน โทร. 0 2250 5500 ต่อ 2199, 2100 โทรสาร 0 2253 7440
 • เคาน์เตอร์ข่าวสารท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก (ติดเวทีมวยราชดำเนิน) เวลาทำการ 8.30 - 16.30 น. ทุกวัน โทร. 0 2283 1556 โทรสาร 0 2356 0720
 • เคาน์เตอร์ข่าวสารท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ประตู 3 เปิดให้บริการ 24 ชม. โทร. 0 2134 0040
 • เคาน์เตอร์ข่าวสารท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ประตู 10 เปิดให้บริการ 24 ชม. โทร. 0 2134 0041

 • บริการสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวผ่าน Mobile Application
  สำหรับผู้ใช้ Smartphone iPhone, Android
  และ iPad โดยสามารถ download Application ได้จาก
  www.tatcontactcenter.com