งานบริการข่าวสาร กองข่าวสารท่องเที่ยว ฝ่ายบริการการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รับสมัครลูกจ้างโครงการ

ลูกจ้างโครงการงานบริการข่าวสาร

กองข่าวสารท่องเที่ยว ฝ่ายบริการการตลาด เพื่อหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • ให้ข่าวสารท่องเที่ยวที่เคาน์เตอร์ข่าวสาร ททท. สำนักงานใหญ่ (ถนนเพชรบุรีตัดใหม่)
 • ให้ข่าวสารท่องเที่ยวที่เคาน์เตอร์ข่าวสาร ททท. ถนนราชดำเนินนอก (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
 • ให้ข่าวสารท่องเที่ยวที่เคาน์เตอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ให้ข่าวสารท่องเที่ยวใน TAT CALL CENTER 1672 - ให้ข่าวสารท่องเที่ยวใน INTERNET CALL CENTER
 • ตอบ E-mail และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการข่าวสาร


คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความรู้ด้านข้อมูลท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง เทศกาลงานประเพณีต่างๆ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น MS Office, Internet ฯลฯ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้


ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ : อยู่ในระดับดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

เงินเดือน : 12,150 บาท

การรับสมัคร :

ส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน โดยส่งทางไปรษณีย์มาที่ งานบริการข่าวสาร กองข่าวสารท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซอง "สมัครงานให้ข่าวสาร"

สอบถามรายละเอียดได้ที่ TAT CALL CENTER 1672

สถานที่ปฏิบัติงาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ชั้น 1 งานบริการข่าวสาร กองข่าวสารท่องเที่ยว / เคาน์เตอร์ข่าวสาร ททท. ถนนราชดำเนินนอก / เคาน์เตอร์ข่าวสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เอกสารประกอบการสมัครงาน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาทุกฉบับ)

 • ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการยกเว้นเข้ารับราชการทหาร (สำหรับผู้ชาย)
 • หลักฐานการสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC / TOEFL / IELTS) (ถ้ามี)